Závety a listiny o vydedení

Usporiadanie majetkových pomerov pre prípad smrti

Máte záujem usporiadať za života svoje majetkové pomery pre prípad Vašej smrti inak, ako ustanovuje zákon? Žijete už dlhšiu dobu v zahraničí a chcete sa vyhnúť dedeniu podľa práva iného štátu?

Závet


Listina o vydedení


Vyhlásenie o voľbe práva

V súvislosti s prebiehajúcim programom Európa bez bariér došlo na pôde EU k vypracovaniu legislatívy o celoeurópskych dedičstvách, ktorým sa komplexne upravuje problematika dedenia v prípadoch s medzinárodným prvkom, ktoré doposiaľ na európskej úrovni riešené nebolo. Ešte v júli 2012 bolo vydané nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve, ktorého cieľom zjednotiť pravidlá dedičského práva, predovšetkým otázky právomoci a rozhodného práva, ktorým sa riadia dedičské veci s tzv. medzinárodným prvokom na území celej EU. Z časového hľadiska sa však toto nariadenie vzťahuje až na dedenie po osobách, ktoré zomreli 17. augusta 2015 alebo neskôr.

Rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní otázky právomoci ako aj rozhodného práva je podľa nariadenia kritérium tzv. obvyklého pobytu zosnulého v čase smrti, teda miesta, ktoré v konkrétnom individuálnom prípade možno považovať za centrum jeho pracovných, rodinných, spoločenských, majetkových záujmov s ohľadom na trvanie, pravidelnosť a dôvody prítomnosti v tomto mieste. Ak teda slovenský občan dlhodobo pred smrťou žije a pracuje napr. v Maďarsku, v prípade jeho smrti by malo byť vedené dedičské konanie maďarským súdom podľa maďarského práva bez ohľadu na štátnu príslušnosť zomrelej osoby.

Nariadenie však súčasne zaviedlo pre európskeho občana možnosť vyhnúť sa uplatneniu rozhodného práva obvyklého pobytu tým, že si zvolí za rozhodné právo pre dedenie po ňom v prípade jeho smrti právo štátneho občianstva. Podmienkou však je splnenie určitých formálnych a obsahových náležitostí úkonu tzv. voľby práva.


Notársky úrad Ing. JUDr. Katarína Račková, Československej armády 34, 955 01 Topoľčany, 038 / 54 24 266
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!